Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tento e-shop provozuje Stanislav Mašek, sídlem Masarykova 1201/75, 312 00, Plzeň - Doubravka, IČO: 01080334, DIČ: CZ9111052115, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Plzně, kontaktní e-mail: info@jimbo.cz, tel. 739208707, podléhající dozoru České obchodní inspekce (dále jen „prodávající“).

2. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – ať už spotřebitele nebo podnikatele (dále jen „kupující“) prostřednictvím webové stránky www.jimbo.cz (dále je „internetový obchod“).

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží a ceně jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3. S ohledem na zvláštní povahu zboží – dětské hračky – kupující bere na vědomí, že některé zboží může být pro určitou věkovou kategorii dětí či za určitých podmínek používání nebezpečné. Kupující bere na vědomí, že je v zájmu snížení rizik spojených s používáním hraček potřeba seznámit se s bezpečnostním upozorněním na zboží a brát na ně ohled.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: (1) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě a (2) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním si kupující může zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil a případně je upravit.

4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku a potvrzením, že se seznámil se těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5. Ihned po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mail, který kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

6. Pokud prodávající některý požadavek z objednávky nemůže splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mail pozměněnou nabídku (nový návrh smlouvy) a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu zpět na jeho e-mail.

7. V případě technické chyby na straně prodávajícího (uvedení chyby v ceně nebo v průběhu objednávání) není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu (ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek). Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mail pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mail prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího do Klubu Sloník provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, ze kterého lze objednávat zboží a čerpat jiné výhody.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při změně je aktualizovat. Prodávající je bude vždy požadovat za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o němž je kupující povinen zachovat mlčenlivost. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující nesmí umožnit využívat zákaznický účet třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet při delší neaktivitě kupujícího nebo při porušení povinností kupujícího z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě kvůli nutným údržbám internetového obchodu.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit při převzetí zboží na dobírku, bezhotovostně kartou online nebo bankovním převodem. Více o způsobech platby se dozvíte ZDE.

2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím, více informací o dopravě zboží najdete ZDE.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, má každý kupující (vč. spotřebitele i kupujícího na IČO) právo od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů ode dne (1) převzetí zboží, (2) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, (3) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. V případě registrovaných členů Klubu Sloník činí lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce 90 dnů.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy – využít k tomu může vzorový formulář v příloze těchto obchodních podmínek, případně zaslat odstoupení na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Je-li to možné, zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího na e-mail uvedený v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.  Reklamace

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, (1) má zboží ujednané vlastnosti nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, (2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (3) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byly určeny, (4) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (5) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Tou se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

4. Volbu způsobu reklamace má kupující.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

a) výměnu za nové zboží,

b) opravu zboží,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

a) pokud má zboží podstatnou vadu,

b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

c) při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případě, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 

VIII. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující prodávajícímu uvedou, jsou důvěrné a kupující s nimi tak bude zacházet. Údaje o kupujícím nebude prodávající bez jeho svolení jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou kupujícímu mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

IX.   Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k internetovému obchodu náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.2.2023

 

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Dotazy a nákup po telefonu

739 208 707

(9:00 – 16:00)